Tüzük

MD-1- DERNEĞİN ADI

 

Hubyar Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma

MD-2- DERNEĞİN MERKEZİ

İstanbul'dur

MD-3- DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Hubyar köyü ve üyeleri arasında kültürel ve sosyal çalışmalar yapmak ve Hubyar kültürünü yaymak. Hubyar köyünün kalkınması ve güzelleşmesi için sosyal dayanışmayı sağlamak. Köy halkının sağlık, tarımsal ve hayvansal sorunlarda eğitim, öğretim ve kültür konularında yardımcı olmak; bu amaçla köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti ile işbirliği içinde olmak. Köyde cami, okul, sağlık ocağı, elektrik, yol, su, köy odaları gibi sosyal faaliyetlerin yapımında maddi ve manevi yardım sağlamak. Köy gençlerinin kültürel ve sportif faaliyetlerinde yardımcı olmak. Okuma-yazma, halıcılık, dokumacılık ve el sanatları gibi kurslar açmak. Üyelerin kültürel ve sosyal dayanışmalarını ve daha yakından tanışmalarını sağlamak için lokal ve kamp yerleri açmak. Derneğin amaçlarına ulaşmasında maddi destek sağlayabilmesi için yemek, çay, kermes, seminer, piyango, tiyatro, konser gibi sosyal çalışmalar yapmak. Derneğin çalışmalarında ve faaliyetlerinde yardımcı olabilmeleri için kadın ve gençlik kolları kurmak. Köy çıkarları için gerekli araç ve gereçlerin, gayrimenkullerin alımını ve satımını sağlamak, bunlardan elde edilecek gelirleri köy için kullanmak. Hubyar köyüne ve TOKAT iline bağlı olup yurtdışında çalışan hemşerilerinden yardım almak. Dernek gelirlerinin bir devlet bankasında hesap açtırılarak çalıştırılması ve ihtiyaç sahibi olan üye ve köylüsüne gerektiğinde yardımcı olmak.

m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,işletmek
n) Hubyar Kültürünün simgesi olmuş ve bu inancı ve kültürü benimsemiş insanlar için manevi değeri çok büyük olan Hubyar Türbesi ve yanındaki mekanların bakımı, onarımı, korunması ve gelecek kuşaklara ulaştırılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
o) Hubyar Kültürünü tanıtma amacı ile kitap, takvim, dergi, broşür, kartpostal, CD, kaset ve bunun gibi işitsel ve görsel malzemeler hazırlamak, gerekli hallerde radyo ve televizyon programları yapmak, konserler, şenlikler ve geceler düzenlemek
p) Hubyar kültür, inanç ve öğretisinin araştırılması, bilimsel olarak anlatılması ve yapılan çalışmaların kamuoyunda tanıtılması ve açıklanması için ulusal uluslar arası bilimsel toplantılar düzenler, sonuçlarını açıklar.
r) Hubyar Kültürü tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeylerde kamu ve özel kurumlar, kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
s) Hubyar kültürünü geniş toplumsal kesimlere ulaştırmak amacı ile kültür merkezleri ve salonlar yapmak veya kiralamak. Konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek. Yarışmalar açmak, araştırma, inceleme faaliyetlerinde bulunmak
t) Var olan Hubyar kültürü içerisinde yer alan ve çeşitli coğrafyalara dağılmış olan insanlar arasındaki iletişim ve birlikteliği sağlayacak çalışmalarda bulunmak.
v) Hubyar kültürünün tanıtımına ve bu kültürün yaygınlaşmasına maddi manevi katkıda bulunanları ödüllendirmek, onurlandırmak ve bu amaçla törenler düzenlemek.
y) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

MD-4- DERNEK KURUCULARI

ADI SOYADI TB DG. YERİ VE TARİHİ İKAMETİ Veli Sezer T.C 1933 Öldü Abdullah Aktaş T.C 1939 Tokat

Zeynepsultan Camii Sk.No:29 Sultanahmet-İst.

Mehmet Kabak T.C 1940 Tokat Çağlayan Vatan Cad. Dizer Sk. No:26 Şişli-İst. Ahmet Çanak T.C 1931 Tokat Öldü Ahmet Düldül T.C 1341 Tokat

Öldü

Mustafa Telci T.C 1341 Tokat

Talatpaşa Cad.Ulu Sk. N:7 Gültepe-İst.

Ali Sarıyar T.C 1930 Tokat Öldü Halil Yavuz T.C 1936 Tokat İçmeler Fatih Sk. Tuzla-İst.

Yukarıda adları, adresleri, tabiyeti ve doğum tarihleri yazılı kurucu üyelerin dördü ölmüş olup diğerleri emeklidirler.

MD-5-ÜYE OLMA

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Hubyar köyü mensupları ve kökeninden olanlar derneğe üye olabilirler. Ancak özel kanunlarla aksine bir hüküm bulunmamak şartı ile affa uğramış olsalar bile;

Zimmet, intilas, irtifak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan, alım satımda fesat karıştırma suçlarından biri ile mahkum olanlar üye olamazlar. Türk ceza kanununun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçları ile aynı kanunun 316., 317. ve 318. Maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biri ile mahkum olanlar üye olamazlar. Ortaokul ve orta öğrenim öğrencileri derneğe üye olamazlar. Türk vatandaşı olan ve Hubyar köyü halkından veya kökeninden olanlar dernekler kanununda aksine bir yasal engel olmamak koşulu ile derneğe asıl üye olabilirler, seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Üyeler dernek yönetimine sözlü ve yazılı olarak müracaat ettiklerinde üye müracaat formunu doldurur, verdiği bilgilerin doğruluğunu imza eder, dernek yönetimi gerekli araştırmayı yaptıktan sonra en geç otuz gün içinde üyeliğin ret veya kabulünü karara bağlar, red edilmişse kişiye bilgi verir, kabul edilmişse üye tanıtım kartını tanzim eder, üyeye teslim eder. Red edilmenin gerekçesini açıklama mecburiyeti yoktur.

MD-6- ÜYELİKTEN AYRILMAK

Derneğe kayıtlı üye üyelikten ayrılmak istediğinde yazılı olarak yönetim kuruluna müracaat eder ve yönetim kurulu ilk toplantıda görüşüp karara bağlar, sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir, hiç kimse üyelikten çıkmaya veya çıkarılmaya zorlanamaz, ancak üyelikten ayrılmak isteyen o yıla kadarki üyelik borçlarını ödemeye mecburdur.

MD-7- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Bölücü, yüz kızartıcı, yıkıcı faaliyetlerde ve Dernek tüzel kişiliğine, organlarına veya üyelerden birisine karşı, suç teşkil eden bir eylemde bulunmak,
6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye disiplin kuruluna verilir, disiplin kurulunun alacağı karar doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MD-8- DERNEK ORGANLARI

Genel kurul Yönetim kurulu Denetleme kurulu Disiplin kurulu

Dernek bünyesinde başka organlar da kurulabilir, ancak bu organlar genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile gerçekleştirilebilir.

MD-9- GENEL KURUL

Genel kurul toplantısı iki yılda bir kez olmak üzere ARALIK ayında yapılır. Yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya normal zamanda yönetim kurulu tarafından çağrılır, ancak yönetim kurulu zamanında genel kurul toplantısını yapmaz veya üyelerin isteği üzerine bir ay içinde toplanmazsa denetleme kurulu veya üyelerinden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk mahkemesinin tayin ettiği kişiler bir ay içinde genel kurul toplantısını gerçekleştirir.

MD-10- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar, mahalin en büyük mülki amirliğine gündemi de belirterek bir yazı ile bildirir, mahalli bir gazetede toplantının yeri, saati, gündemi olmak üzere onbeş gün önceden yayınlanır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte bir hafta sonraya bırakılır. Genel kurul toplantısı gerek görünen acil konularda en fazla bir defa ertelenebilir, bunda da bir yazı ile mahalli amirliğe bilgi verilmesi zorunludur. İkinci toplantıda üye sayısına bakılmaz yönetim ve denetleme kurullarının toplamının bir fazlasıyla genel kurul toplantısı yapılır.

MD-11- TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantılarının dernek merkezinde yapılması esastır. Ancak şartlar gerektirirse mülki amirliğe bildirmek üzere bir başka yerde genel kurul toplantısı yapılır.

MD-12- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul toplantısı dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yüzde ellibirinin toplanması ile birinci toplantı yapılır, ancak birinci toplantıda yeterli sayı bulunmazsa ikinci toplantıda üye çoğunluğuna bakılmaksızın yönetim ve denetleme kurullarının üye sayısından bir fazlasıyla genel kurul yapılır.

MD-13- GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul toplantısı gazete ilanında belirtildiği gün, saat ve yerde yapılır, üyeler listede isimlerinin karşılarını imzalayarak toplantı yerine girerler, bu toplantıda yeterli sayı bulunmuşsa toplantı bir rapor tutularak başlatılır, toplantıyı idare etmek üzere açık oyla bir divan başkanı ve yeterli sayıda divan katibi seçilir. Toplantının idaresi tamamen divan başkanına aittir. Gündemdeki konular görüşülür, ancak gündem harici konuların görüşülmesi istendiğinde üye sayısının onda birinin isteği üzerine konu gündeme alınır, tüm raporlar okunur ve ibra edilir veya edilmez veya değiştirilerek ibra edilir. Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler tutanaklar halinde tutulur ve seçilmiş yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Bu tutanak ve raporlar en geç yedi gün içinde mahalli mülki amirliğine bir üst yazı ile birlikte gönderilir.

MD-14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurul derneğin en büyük yargı organıdır ve kararları kesindir.

Dernek organlarını seçer. Dernek tüzüğünü değiştirir. Yönetim ve denetleme kurullarının çalışmalarını, defterlerini ve raporlarını ibra eder. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi ve tahmini bütçeyi kabul eder veya değiştirerek kabul eder. Dernek için alınacak demirbaş eşyaların ve taşınmaz malların alınmasını, satılmasını veya değiştirilmesini, işletilmesini ve paraya çevrilmesini, dernek amaçları için kullanılmasını onaylar. Yönetim ve denetleme kurullarına tam yetki verir. Derneğin fesih edilmesini görüşür.

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
i) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
j) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
k) Derneğin vakıf kurması,

MD-15- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim kurulu genel kurul tarafından yedi asil ve yedi yedek üyeden seçilerek oluşur, genel kurul toplantısında gizli oy açık tasnif ile seçilirler, genel kuruldan üç gün sonra kendi aralarında görevlere seçilirler, buna göre bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip seçilir, yönetim kurulu üyelerinden istifa eden veya ayrılan olursa yedeklerden sırasına bakılmaksızın boşalan üyeliğe biri atanır, yönetim kurulu üyelerinden salt çoğunluk kalmadığı taktirde kanun hükümlerine göre yönetimde kalan tek kişi dahi olsa genel kurulu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu 15 günde bir olağan toplantısını yapar, ancak üç ayda bir denetleme kuruluna dernek kuruluna dernek çalışmaları ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi verir.

MD-16- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyeleri arasında bir veya birkaçına imza yetkisi vermek. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak. 5253 sayılı dernekler kanununun ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetkileri kullanmak. Derneği her yönden dernek başkanı temsil eder ve derneğin tek ita amiridir. Başkanın bulunmadığı yerde başkan yardımcısı vekalet eder, derneğe ait bütün harcamaları başkanla birlikte muhasip yapar. Derneğin yazışmalarını sekreter ve başkan vekili ortaklaşa yapar, başkan tüm yazışmaları onaylar. Tüzüğün 14.maddesinde belirtildiği gibi demirbaş, taşınır, taşınmazlarını alır, satar, gerektiği gibi kullanır.

MD-17- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme kurulu genel kurulda üç asil üç yedek üyeden oluşur ve gizli oy açık tasnifle seçilirler, seçilen bu kurul kendi aralarında bir başkan ve iki yardımcı ile kurulur. Denetleme kurulundan ayrılan olursa yerine yedeklerden biri gelir. Denetleme kurulu derneğin denetleme organıdır, üç ayda bir yönetim kurulu ile toplantı yaparak dernek çalışmaları hakkında bilgi alır. Yılda iki kez olmak üzere zamanı belli olmayan günlerde dernek yönetimi denetler ve buna göre raporlar hazırlar, bu raporları icap ederse yetkili makama bildirir.

MD-18-DİSİPLİN KURULU
Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi aralarında bir başkan bir raportör bir üye seçer. Disiplin Kurulu gerekli hallerde toplanır.
Görev ve yetkileri: Yönetim Kurulunun cezalandırılması istemi ile sevk ettiği üyelerin durumlarını inceler, soruşturur tarafları dinler ve kanaatini karar defterine yazar, Yönetim Kuruluna iletir.
Üyelere gerekli inceleme ve soruşturma neticesinde şu cezaları verebilir; kesin ihraç, geçici ihraç, kınama, ihtar.

MD-19- OY KULLANMA ŞEKLİ

Dernek üyesi olan her kişinin bir oy kullanma hakkı vardır. Genel kurul toplantısında oy kullanacak üyeler isim listesine göre oy kullanırlar, isim listesini o yılki ve geçmiş yıllara ait aidatlarını ödemiş üyelere göre yönetim kurulu hazırlar ve mülki amirliğe bildirir. Genel kurulda alınacak kararlar geçerli oy sayısının bir fazlasıyla kabul edilir, ancak tüzük tadilatı veya derneğin feshi için yapılan genel kurul veya olağanüstü genel kurul toplantılarında derneğe kayıtlı üyenin tam sayısının üçte birinin hazır bulunması ile genel kurul toplantısı yapılır.

MD-20- DERNEĞİN ŞUBELERİ

Hubyar köyünün sakinleri TOKAT ilinin ve diğer illerin çeşitli yerlerindeki geçici veya devamlı ikamet ettiklerinden bunlara gerekli hizmetlerin verilebilmesini sağlamak amacı ile şubeleri açılması mümkündür.

MD-21- ŞUBELERİN KURULUŞ ŞEKLİ

Şube açma yetkisi genel kurul tarafından verilir. Genel kurul gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Şubeler genel kurulun yetkili kıldığı en az üç kişi tarafından şubenin bulunduğu yerin kontratını ve gerekli evraklar ile şubenin kurulacağı yerin mülki amirliğine müracaat ederler, şubeler içerde kendilerini dışarıda merkeze bağlı olarak yönetilirler, şubelerin yönetimi merkez esasları ve tüzüğüne göre yapılır, şubelerin yönetim kurulları beş asil ve beş yedek üyeden oluşur, denetleme kurulları ise üç asil üç yedek üyeden oluşur. Şubeler genel kurullarını merkezden bir ay önce yapmaya mecburdurlar. Şubeler merkez genel kurulunda her elli üyesi için bir delege ile temsil edilirler, seçilme hakları yoktur, seçme hakları vardır, merkez yönetim üyelerinin şubelerin genel kurullarında söz hakları olduğu gibi seçme hakları da vardır.
Şubeler brüt gelirlerinin %25'ini merkez yönetim banka hesabına üç ayda bir olmak şartı ile üst düzey hakkı olarak yatırmaya mecburdur ve yaptıkları tüm çalışmaları üç ayda bir merkez yönetim kuruluna bir rapor halinde sunarlar.

MD-22-DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER

Dernekler aşağıda yazılı noterden tasdikli defterleri tutmaya zorunludur:

Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyelerin derneğe giriş tarihleri, kimlikleri, aidatları yazılır, resimleri yapıştırılır. Karar Defteri: Bu deftere derneğin amaçları, çalışmaları ve yönetim kurulunun aldığı tüm kararlar yazılır ve imzalanır. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Bu deftere derneğin gelen ve giden evrakları işlenir ve her evrak için sırasına göre bir numara verilir. Gelir ve Gider Defteri: Bu deftere derneğin tüm gelirleri ve giderleri, yapılan harcamaları sırasına göre numarasıyla birlikte muntazam şekilde işlenir. Demirbaş Defteri: Bu deftere derneğe zimmetli olan taşınır eşyalar işlenir ve sırasına göre bunlara numara verilir. Zimmet Defteri: Bu deftere alındı belgeleri zimmetle kayıt edilir, yetki belgeleri sahiplerine zimmetlenerek alındı belgeleri bu defterden kayıt edilerek verilir.

MD-23-DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

Dernek üyelik aidatı aylık bir (2) YTL dir yıllık oniki (24) YTL. dir. Yönetim kurulu üye aidatlarını yılda bir kez artırmakla yetkilidir. Dernekçe tertiplenecek olan eğlenceler ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler. Dernekçe tertiplenecek piyango, çekiliş gibi gelirler. Dernek üyelerinin veya derneğe sempati duyan kişilerin yapacakları bağışlar ve teberrular. Dernek şubelerinin vereceği %25 üst düzey gelirleri, Derneğin açacağı lokal ve kamplardan elde edilecek gelirler.

MD-24- DERNEĞİN GİDERLERİ

Dernek merkezinin tüm giderleri. Personel giderleri. Kırtasiye ve PTT giderleri. Ağırlama giderleri.

MD-25- TÜZÜK TADİLATI

Dernek tüzüğünde herhangi bir değişiklik yapılması halinde yönetim kurulunca hazırlanan tüzük taslağı genel kurula sunulur, değişen maddeler teker teker okunarak görüşülür, karara bağlanır. Tüzük tadilatında dernek üyelerinden oy kullanma hakkına sahip o yılki aidatını ödemiş olan üyelerin üçte birinin oyları ile kabul edilir.

MD-26- DERNEĞİN FESHİ

Derneğin çalışacak durumu kalmamış, yönetim kurulu ve üye sayısı yönetim kurulunu oluşturacak durumda değil ise dernek kendi kendini fesih eder, mal varlığı tümü ile herhangi bir hayır kurumuna bağışlanır. Dernek kendi kendini fesih etme kararı verdiğinde 5253 sayılı dernekler kanuna göre üyelerin tüm sayısının üçte birini genel kurul toplantısına çağırır, feshin gerekçesini açıklar, genel kurulda bulunan üye sayısının üçte ikisinin kabulü ile dernek fesih edilir.

MD-27- DERNEĞİN TASFİYESİ

Fesih edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi dernek tüzüğünün 26.maddesinde belirtildiği gibi herhangi bir hayır kurumuna veya köy odasına bırakılır, bu genel kurulun vereceği karara bağlıdır. Dernek genel kurulu toplanmamış ise 2908 sayılı dernekler kanununun 51.maddesi uygulanarak tüm para ve mal varlıkları için dernek tüzüğünün 26.maddesi mahkeme kararı ile uygulanır.

MD-28-DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneğin iç denetimi dernekler kanununun ve dernek tüzüğünün maddelerine göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planı ve bütçe
ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi için denetleme kurulunun tetkikleri esas olmak üzere genel kuruldan geçirilerek yönetmelik çıkarılır.

MD-29- GENEL KURUL KARARI İLE FESİH

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kabulü ile karar verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim üyeleri tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine en az beş gün içinde bildirilmesi zorunludur.

MD-30- GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır, bu belgeleri saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgelerini mülki amirliğin müsaadeleri ile mal müdürlüğünden alınır. Alındı belgelerini imza edecek kişilere mülki amirliğinden tasdikli yetki belgesi alınması mecburidir.

MD-31- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YETKİLERİ

Genel Başkanın yetkileri:

Derneğin merkez ve şubeleri dahil tek ita amiridir. Yazışmada ilgili sekreter paraf eder başkan onaylar; bankadan muhasip ile birlikte imza ederek para çekmeye ve yatırmaya yetkilidir, dernek kasasında veya üzerinde harcamalar için bir miktar para bulundurabilir ve kararı sonradan alınmak üzere harcama yapabilir, kimseye danışmaksızın dernek merkezine veya lokaline işçi, memur alabilir veya çıkartabilir. Tüm personeli tecziye edebilir veya ödüllendirebilir. Tüm toplantılarda başkanlık yapar ve derneği her yerde temsil etmeye yetkilidir, şubeleri istediği zaman kendi veya görevlendireceği heyetle denetleyebilir veya sakınca görüldüğünde faaliyetlerini durdurabilir. Merkez veya şubelerde en büyük söz sahibidir, toplantılarda iki oy kullanma hakkı vardır.

Başkan Yardımcısının yetkileri:

Genel başkan yardımcısı ve vekilidir, genel başkanın olmadığı zamanlarda genel başkanın tüm yetkilerine sahiptir.

Genel Sekreterin yetkileri:

Derneğin tüm evrak, resmi-gayri resmi yazışmalarını düzenler, toplantılarda gündemi hazırlar ve yönetim kuruluna okur, gerekli konularda yönetim kuruluna bilgi verir, başkandan sonra tüm yazışmaları takip eder ve başkana imza ettirmeden önce kendi paraf eder.

Muhasibin yetkileri:

Derneğin para ve hesaplarından sorumludur, dernek için faydalı olabilecek tüm gelir kaynaklarını tespit eder, derneğe gelir sağlama yollarını bulur ve yönetim kuruluna bilgi verir. Başkanla birlikte para çekmeye veya yatırmaya yetkilidir, üzerinde kararı sonradan alınmak üzere harcayabilmesi için bir miktar para bulundurabilir.

MD-32- DERNEĞİN FEDERASYONLARDA TEMSİLİ

1) Dernek tüzüğüne uymak şartıyla, tüzel kişiliğini kazanmış aynı amacı taşıyan derneklerle federasyon kurabilir, Kurulan Federasyonlara üye olabilir. Yönetimlerde yer alabilir.
2) Dernek federasyonlarda veya diğer kuruluşlarda temsil edebilmek için genel kurul tarafından yönetim kuruluna verdiği yetkiyle, yönetim kurulu tarafından belirtilen delegelerle temsil edilir.
3) Seçilen delegelerle birlikte dernek yönetim kurulu başkanı da asil üye sayılır. Söz ve oy kullanma hakkına sahiptir.

MD-33- ŞUBELERİN ORGANLARI

Şubelerin organları şunlardır:

Genel kurul Yönetim kurulu Denetleme kurulu

MD-34-ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler kuruluş bildirimlerini aldıktan sonra altı ay içinde genel kurullarını yapmaya zorunludur.
Şubelerin yönetim kurulları beş asil ve beş yedek üyeden, denetleme kurulları ise üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şubeler genel merkez esaslarına göre yönetilirler, genel kurullarını buna göre yaparlar, en az ayda bir olağan yönetim kurulu toplantısı yaparlar, tüm çalışmalarını üç ayda bir olmak üzere genel merkeze rapor halinde bildirmeye mecburdurlar. Şubeler brüt giderlerinin %25'ini genel merkezin banka hesabına üç ayda bir üst kuruluş hakkı olarak yatırırlar, şubelerin adli veya idari makamlarca kapatılması veya faaliyetlerinin men edilmesi genel merkezi etkilemez, ancak genel merkezin kapatılması ya da faaliyetlerinden alıkonulması şubeleri de etkiler, şubeler de direkt olarak aynı işlemi görmüş sayılırlar. Şubeler gerek görüldüğünde genel merkez yönetim kurulu kararları ile ihtar edilirler, ihtara uymadıkları taktirde faaliyetleri durdurulur, tahkikat sonucunda gerekirse şube yetkileri iptal edilir, merkez yönetim kurulu gerekirse şublerin yönetim kurullarını olağanüstü genel kurula çağırabilir. Kapatılan veya iptal edilen şubelerin para veya mal varlıkları genel merkezin malı sayılır.
Şubeler genel merkez genel kurullarında her elli üyelerini birer delegeleri ile temsil edilirler, delegelerin söz hakları olduğu gibi bir oy kullanma hakları vardır, şubelerin kapatılması veya iptal edilmeleri halinde, varsa suç veya borçlarından dolayı aklanmış sayılmazlar, suç ve borçları varsa o tarihteki yönetim kurulları mesuldürler.
Şubeler düzenleyecekleri her türlü sosyal faaliyetler için bir ay önceden merkez yönetim kuruluna bilgi vermeye ve onay almaya mecburdurlar. Genel merkez yönetim kurulu şubelerin genel kurullarına katılma hakları vardır ve genel kurulda söz hakları olduğu gibi oy kullanma hakları da vardır. Şubeler içerde kendi dışarıda ise merkez yönetim kurullarına bağlı olarak faaliyet gösterirler.

MD-35- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.